it-swarm-vi.com

Làm cách nào để có được tất cả các tùy chọn của trường 'chọn'?

Làm thế nào tôi có thể có được tất cả các tùy chọn cho một trường cck?

Ví dụ: Có một trường có 3 tùy chọn trong các giá trị được phép, như tùy chọn1, tùy chọn2, tùy chọn 3. Có chức năng nào nhận tên trường và trả lại tùy chọn1 cho tùy chọn3 không?

14
Nick.h

Trong Drupal 7 bạn có thể sử dụng field_info_field () , trong khi trong Drupal 6 bạn có thể sử dụng content_field_instance_read () , được xác định trong mô-đun CCK.

Như @Lauri đã nói:

Bạn cũng có thể sử dụng list_allowed_values ​​() .

$field = field_info_field('field_name');
$allowed_values = list_allowed_values($field);
7
Mohammad Ali Akbari

Bạn cũng có thể sử dụng list_allowed_values ​​() .

$field = field_info_field('field_name');
$allowed_values = list_allowed_values($field);
40
Lauri