it-swarm-vi.com

Không thể gỡ cài đặt mô-đun từ Drupal 7

Tôi đang chạy Drupal 7 từ 2011-01-05 và tôi đang cố gắng gỡ cài đặt Lượt xem Trình chiếu: Chu kỳ (7.x-3.0 alpha1) và Trình chiếu Lượt xem (7.x-3.0- alpha1). Tôi đã vô hiệu hóa chúng trong danh sách mô-đun, sau đó vào danh sách gỡ cài đặt và gỡ cài đặt chúng ở đó nhưng chúng vẫn hiển thị trong danh sách mô-đun và tôi không thể cài đặt lại vì nó nói rằng các mô-đun đã được cài đặt.

Tôi đã thử xóa bộ nhớ cache.

Có ý kiến ​​gì không?

4
Ross

Để xóa mô-đun, bạn phải xóa chúng khỏi thư mục mô-đun của máy chủ (thường là sites/all/modules/). Gỡ cài đặt thông qua giao diện chạy mã gỡ cài đặt được cung cấp trong mô-đun, thường để xóa dữ liệu và bảng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh mà mô-đun có thể đã tạo.

11
nmc
  1. Bỏ chọn mô-đun từ trang web của bạn

    đi tới tab gỡ cài đặt và kiểm tra các mô-đun bạn muốn gỡ cài đặt -> gỡ cài đặt

2. đi đến trang web/tất cả/mô-đun xóa mô-đun

3. đi đến bảng "cơ sở dữ liệu" -> "hệ thống" -> tìm kiếm hàng mô-đun đó & xóa (nếu hàng tồn tại)

4. xóa bộ nhớ cache

Bây giờ nó sẽ được gỡ bỏ đúng cách.

1
user48710