it-swarm-vi.com

Drupal 7 và PageSpeed

Mô-đun Apache PageSpeed cung cấp các tối ưu hóa khác nhau cho HTML, JavaScript và như vậy, thật tuyệt vời.

Tuy nhiên, một số tính năng của nó là dư thừa với các phương pháp tổng hợp và tối ưu hóa của Drupal. Vì vậy, có ai đã thử nghiệm bộ lọc nào sẽ hữu ích cho một trang web Drupal 7 điển hình và sẽ vô dụng do Drupal đã cung cấp hỗ trợ cho nó chưa?

13
wildpeaks

Đây là phần PageSpeed ​​từ .htaccess của tôi:

<IfModule pagespeed_module>
  ModPagespeed on
  ModPagespeedEnableFilters extend_cache
  ModPagespeedEnableFilters collapse_whitespace
  ModPagespeedEnableFilters combine_css
  ModPagespeedEnableFilters move_css_to_head
  ModPagespeedEnableFilters remove_comments
  ModPagespeedEnableFilters inline_css
  ModPagespeedEnableFilters rewrite_javascript
  ModPagespeedEnableFilters insert_img_dimensions
  ModPagespeedEnableFilters rewrite_images
  ModPagespeedEnableFilters rewrite_css
</IfModule>

Trong khi có một chút trùng lặp với nén js và css, tôi không thấy bất kỳ kết quả tiêu cực nào. Tôi đã đặt Drupal 7 để tổng hợp và nén CSS và JS.

Các trang web không phải là lưu lượng truy cập đặc biệt cao mặc dù.

9
Chris Hawes