it-swarm-vi.com

Lập trình tạo thuật ngữ phân loại

Làm thế nào bạn có thể lập trình tạo thuật ngữ phân loại? Tôi muốn tạo một số lượng lớn trong một mô-đun tùy chỉnh.

13
Lucy

Bạn sẽ muốn sử dụng taxonomy_save_term . Mảng bạn chuyển đến taxonomy_save_term sẽ trông như thế này.

$term = array(
 'name' => 'Taxonomy Term 1',
 'vid' => 1, // The VID of the vocabulary this term should be saved under
 'description' => 'A description of this term', // Not required
 'weight' => 5, // Not required
);
taxonomy_save_term($term);
11
ericduran