it-swarm-vi.com

Làm thế nào kích thước phông chữ trong sự đồng cảm có thể được cấu hình?

Empathy sử dụng cỡ chữ rất nhỏ. Tôi muốn có một số phông chữ lớn hơn. Nhưng cài đặt hệ thống không có mục nhập cho phông chữ. Làm thế nào tôi có thể sử dụng một phông chữ khác/lớn hơn trong sự đồng cảm?

4
qbi

Lỗi này đã được báo cáo. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng chủ đề adium, có một cách giải quyết ở đây .

5
mariachris