it-swarm-vi.com

Điều gì có thể ngăn chặn chuyển động chuột giữa các màn hình xrandr?

Tôi đã làm theo các bước được nêu trong này HowTo .

Ngay sau khi tôi đăng nhập vào Gnome, tôi có thể di chuyển chuột qua lại nhưng ngay khi thanh tác vụ tải, chuột sẽ bị bỏ tù trong màn hình của nó (không thể di chuyển giữa các màn hình).

Đây là xorg.conf của tôi:

 Section "ServerLayout"
      Identifier   "Layout0"
      Screen   0 "DisplayLinkScreen" 0 0
      Screen  1 "Screen0" LeftOf "DisplayLinkScreen"
      InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
      InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
      Option   "Xinerama" "0" #Could not get this to work it has to be disable
EndSection

Section "Files"
 ModulePath  "/usr/local/lib/xorg/modules/drivers"
 ModulePath   "/usr/lib/xorg/modules/drivers"
 ModulePath   "/usr/local/lib"

 ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/misc"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/Type1"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
 FontPath   "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
 FontPath   "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
 FontPath   "built-ins"
EndSection

Section "Module"
 Load "dbe"
 Load "dri"
 Load "dri2"
 Load "extmod"
 Load "glx"
 Load "record"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Keyboard0"
 Driver   "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
 Identifier "Mouse0"
 Driver   "mouse"
 Option   "Protocol" "auto"
 Option   "Device" "/dev/psaux" 
 # Option   "Device" "/dev/input/mice"
 Option   "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
 Identifier  "Monitor0"
 VendorName  "Monitor Vendor"
 ModelName  "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"
    ### Available Driver options are:-
    ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
    ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
    ### [arg]: arg optional
    #Option   "NoAccel"       # [<bool>]
    #Option   "SWcursor"      # [<bool>]
    #Option   "ColorKey"      # <i>
    #Option   "CacheLines"     # <i>
    #Option   "Dac6Bit"       # [<bool>]
    #Option   "DRI"         # [<bool>]
    #Option   "NoDDC"        # [<bool>]
    #Option   "ShowCache"      # [<bool>]
    #Option   "XvMCSurfaces"    # <i>
    #Option   "PageFlip"      # [<bool>]
 Identifier "Card0"
 Driver   "intel"
 VendorName "Intel Corporation"
 BoardName  "Core Processor Integrated Graphics Controller"
 BusID    "PCI:0:2:0"
 Option   "DPMS"
EndSection

Section "Screen"
 Identifier "Screen0"
 Device   "Card0"
 Monitor  "Monitor0"
 SubSection "Display"
 Viewport  0 0
 Depth   1
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Viewport  0 0
 Depth   4
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Viewport  0 0
 Depth   8
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Viewport  0 0
 Depth   15
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Viewport  0 0
 Depth   16
 EndSubSection
 SubSection "Display"
 Viewport  0 0
 Depth   24
 EndSubSection
EndSection

Section "Monitor"
  Identifier   "DisplayLinkMonitor"
EndSection
Section "Device"
  Identifier "DisplayLinkDevice"
  Driver "displaylink"
  Option  "fbdev" "/dev/fb0"
EndSection
Section "Screen"
  Identifier   "DisplayLinkScreen"
  Device     "DisplayLinkDevice"
  Monitor     "DisplayLinkMonitor"
  SubSection "Display"
    Depth    24
    Modes    "1920x1200" "1920x1080" "1680x1050" "1600x1200" "1440x900" "1366x768" "1280x1024" "1280x960" "1280x800" "1280x768" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480" 
  EndSubSection
EndSection

Bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao. Tôi đang rất gần để làm việc này!

10
Tyler

Dự đoán tốt nhất của tôi ở đây là vị trí của màn hình bên phải đang gây ra vấn đề. Bạn có thể thử sửa đổi phần ServerLayout như thế này:

Section "ServerLayout"
    Identifier   "Layout0"
    Screen     0 "Screen0" 0 0
    Screen     1 "DisplayLinkScreen" RightOf "Screen0"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
    Option     "Xinerama" "0"
EndSection

Hoặc nếu bạn thực sự muốn DisplayLinkScreen là màn hình chính, hãy sửa đổi nó để tọa độ khớp với độ phân giải của Screen0. Ví dụ, Screen0 có độ phân giải 1900x1200:

Section "ServerLayout"
    Identifier   "Layout0"
    Screen     0 "DisplayLinkScreen" 1900 0
    Screen     1 "Screen0" LeftOf "DisplayLinkScreen"
    InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
    Option     "Xinerama" "0"
EndSection

Một vị trí có thể khác cho các sự cố có thể là trong cấu hình RandR được tải trong quá trình khởi động gnome. Bạn hoàn toàn có thể đặt lại cấu hình RandR bằng cách xóa ~/.config/monitors.xml.

6
Ressu

Tôi tìm thấy một công cụ ở đây tự động bọc chuột giữa các màn hình riêng biệt.

Nó hoạt động với tôi khi tôi gặp khó khăn khi di chuyển chuột giữa các màn hình.

4
Nathan Osman

Bạn đã có hai thiết bị đồ họa khác nhau, một với -intel, một với -displayport và muốn ghép chúng lại với nhau để chuột di chuyển liền mạch trên chúng. Xinerama là thứ gắn kết nhiều màn hình lại với nhau, vì vậy bạn cần kích hoạt nó.

Tuy nhiên, chế độ Xinerama cho -intel không thực sự được hỗ trợ tốt (mặc dù sẽ trở nên tốt hơn). Có thể bạn sẽ may mắn với nó, nhưng theo như tôi biết thì điều này không thể xảy ra.

Bạn có thể có thể làm cho nó hoạt động nếu bạn sử dụng trình điều khiển nhị phân độc quyền -nvidia.

2
Bryce